Regulamin Serwisu SkillsDay

§1 

Definicje

 1. Skills Day – portal internetowy działający w domenie http://skillsday.pl umożliwiający odpłatne korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – Career EXPO Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 15/5, NIP 8992744913, KRS 0000464874, który jest właścicielem portalu http://skillsday.pl
 3. Usługi – usługi świadczone odpłatnie przez Usługodawcę za pośrednictwem portalu Skills Day
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych posiadająca zarejestrowane konto w serwisie Skills Day lub zamawiająca usługi w ramach Serwisu.

§2

Akceptacja Regulaminu

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami Regulaminu oraz polityką prywatności lub zasadami dotyczącymi plików cookies powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Niektóre części Serwisu mogą wymagać akceptacji dodatkowych warunków, które należy uważnie przeczytać przed przystąpieniem do korzystania z tych części, Dodatkowe warunki nie zmieniają i nie zastępują ogólnych postanowień Regulaminu, jeśli nie zostanie to wyraźnie określone.

§3

Aktualizacja Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie sobie prawo do zmiany i aktualizacji zapisów niniejszego Regulaminu, które w nowej wersji umieści w witrynie internetowej www.skillsday.pl. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać stronę Regulaminu celem zapoznania się z aktualnymi warunkami. Dalsze korzystanie z witryny uznawane będzie za akceptację zmian w Regulaminie.

§4

Rejestracja konta

W celu rejestracji konta Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji warunków Regulaminu i polityki prywatności.

Rejestracja konta następuje w momencie wypełnienia przez Użytkownika wymaganych danych oraz po opłaceniu biletu. 

Z konta użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik i posługiwać się nim wyłącznie do celów własnych. Dostępu do konta Użytkownik ma obowiązek chronić za pomocą hasła dostępu, które musi być ściśle poufne. Udzielanie dostępu do konta osobom trzecim lub świadczenie usług w ramach konta osobom trzecim jest zabronione.

§5

Umowa

Umowa o świadczenie usług uważana jest za zawartą w momencie akceptacji przez Użytkownika Regulaminu.

W razie wątpliwości za datę nawiązania umowy, uznaje się datę dokonania płatności za bilet przez Użytkownika. Usługodawca wykona usługi zawarte w umowie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, znajdującym się na stronie http://skillsday.pl w zakładce AGENDA.

§6

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Konto w Serwisie jest kontem osobistym i może być użytkowane wyłącznie przez właściciela adresu e-mail, na które konto jest zarejestrowane. Zabrania się udostępniania konta osobom trzecim. 
 2. Materiały zawarte w Serwisie dostępne są wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego. Materiałów, ani żadnych innych treści dostępnych nie stronie http://skillsday.pl nie można kopiować, przesyłać, rozprowadzać w celach komercyjnych. Zabrania się również tworzenia innych produktów opartych w całości lub części na materiałach dostępnych w Serwisie.
 3. Treści udostępnione lub zapisane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, takie są wyłączną własnością Użytkownika. Usługodawca ma ograniczone prawa do korzystania z tych treści.
 4. Korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa krajowego jest zabronione. Za działania sprzeczne z Regulaminem i przepisami prawa krajowego odpowiada Użytkownik.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta bądź usunięcia konta Użytkownika, w przypadku, w którym Użytkownik naruszy warunki Regulaminu lub będzie działał w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, na niekorzyść Usługodawcy oraz osób trzecich. Poniesione przez Użytkownika opłaty nie zostaną zwrócone, jeżeli zablokowanie dostępu do konta nastąpi wskutek działań opisanych w zdaniu pierwszym.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawidłowego i aktywnego adresu e-mail, którego jest właścicielem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości, w szczególności kiedy adres e-mail podany w formularzu jest nieprawidłowy, nieaktywny lub nieistniejący.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia koniecznych środków bezpieczeństwa mających na celu zapobieganiu wystąpienia wszelkich zagrożeń takich jak: nadmierne wysyłanie wiadomości e-mail lub innych danych, działania wywołane przez wirusy, konie trojańskie, wyciek danych osobowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działań siły wyższej, w szczególności za szkody związane z utratą danych osobowych, braku dostępu do Serwisu.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do roszczenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z naruszenia Warunków. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w związku z nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz za szkody i roszczenia osób trzecich wynikających ze złamania Warunków. 

 §7

Dostępność Serwisu 

Modernizacja, naprawy i prace konserwacyjne mogą odbywać się w dowolnym terminie, Usługodawca nie ma obowiązku informowania Użytkownika o pracach w Serwisie i związanym z nimi ograniczeniami dostępności do strony, w szczególności jeśli ograniczenia te nie wynikają z winy Usługodawcy. Jednocześnie Usługodawca dołoży wszelkich starań aby udostępnić Użytkownikowi wysoki standard świadczonych usług.

§8

Ceny i płatności

Aktualny wykaz usług oraz obowiązujących cen dostępny jest na stronie Usługodawcy http://skillsday.pl. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto, podane w walucie Polski Złoty. 

Standardowy koszt biletu na Skill Days to 49PLN. Użytkownik ma prawo do zakupu biletu na wydarzenie w cenie promocyjnej 7PLN, liczba biletów w cenie promocyjnej jest ograniczona.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych usług. O wszelkich zmianach w cenach Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą mailową i będa one obowiązywać nie wcześniej niż 30 dni od wysłania wiadomości e-mail. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług, przed rozpoczęciem obowiązywania nowego cennika,, jeśli nie wyraża zgody na zmianę cen.

Płatności można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub serwisu Przelewy24.

Zakupionego biletu Użytkownik nie może zwrócić. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów za niewykorzystany bilet.

Skills Day prowadzi sprzedaż wyłącznie dla klientów detalicznych.

§9

Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamację, w sprawach związanych z Serwisem, wysyłając wiadomość na adres: help@careerexpo.pl.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości, za pomocą poczty elektronicznej, na adres, z którego  została wysłana reklamacja. 

§10

Usunięcie konta

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie. Można tego dokonać wysyłając wiadomość e-mail, do Usługodawcy. W wiadomości należy podać adres e-mail na którym zarejestrowane jest konto oraz wyraźnie określić prośbę o usunięcie konta.

§11

Kontakt

Wszelkie uwagi, sugestie bądź skargi związane z Serwisem można kierować pod adres e-mail help@careerexpo.pl lub poprzez czat dostępny w Serwisie.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2020 r.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.